نمایشگاه قطعات خودرو تبریز - شهریور 1396
نمایشگاه قطعات خودرو تهران - آذر 1393
نمایشگاه قطعات خودرو مشهد 96